مشخصات فنی RLC Panel

ابعاد پنل
ارتفاع ۳ متر در ضخامت 7 سانتیمتر و عرض 30 سانتیمتر
(ارتفاع تا ۶ متر هم قابل اجراست)
سازه پنل
-استفاده از میلگردهای ۸ و ۶ بصورت طولی و عرضی
-بتن سبک مخصوص RLC
وزن پنل
وزنی معادل ۲۵   تا ۳۰کیلوگرم  در هر متر مربع RLC Panel